ចំនួនអ្នកទស្សនា

Online: 12
ថ្ងៃនេះ: 938
ម្សិលម៉ិញ: 1186
ខែនេះ: 45613
សរុប: 1134719

តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ីអេនខេស៊ី

បច្ចុប្បន្ននេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ីអេនខេស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បាននឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការ របស់ខ្លួននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅបណ្តាខេត្តមួយចំនួនទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គ្រឹះស្ថាននឹងបន្តពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅបណ្តាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំង ប្រទេសកម្ពុជា។

Google Maps Multiple Markers

សេវាកម្មអតិថិជន

ចូលក្នុងវែបម៉ែល

Mobile App

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ដៃគូសហការ